Wat is PGD?

Landelijke Indicatiecommissie PGD

Taakstelling

De Indicatiecommissie PGD is ingesteld naar aanleiding van het besluit van de staatssecretaris van VWS d.d. 3 maart 2009 en vervolgens samengesteld door de beroepsvereniging voor klinisch genetici, de VKGN, en de beroepsvereniging voor gynaecologen, de NVOG

Wanneer de Werkgroep PGD van het Maastricht UMC+ overweegt om PGD te verrichten bij een ziekte of aandoening, die niet eerder voor PGD in aanmerking is gekomen (waardoor het toepassingsbereik van PGD wordt uitgebreid), dient de Indicatiecommissie te toetsen of de betreffende ziekte/aandoening binnen de grenzen ligt van wat ethisch en maatschappelijk aanvaardbaar is. De Indicatiecommissie heeft daarbij als leidraad het beslissingskader zoals dit in de Staatscourant is beschreven.

De commissie beoordeelt geen individuele concrete casussen, omdat dit alleen in de relatie tussen patiënt en zorgverlener kan plaatsvinden. Een casus wordt geacht exemplarisch te zijn voor een bepaald ziektebeeld.

Samenstelling Landelijke Indicatiecommissie PGD

  • Prof. dr. M. Breuning, hoogleraar Klinische Genetica, LUMC Leiden (voorzitter)
  • Dr. I. Bolt, ethicus, Erasmus MC Rotterdam / Ethiek Instituut Universiteit Utrecht
  • Prof. dr. A.L. Bredenoord, ethicus, UMC Utrecht
  • Dr. R-J. Galjaard, klinisch geneticus, Erasmus MC Rotterdam (secretaris)
  • Dr. J. Giltay, klinisch geneticus, UMC Utrecht
  • Dr. M. Cohen de Lara, gynaecoloog, UMC Utrecht
  • Dr. C. Oosterwijk, directeur VSOP (namens patiëntenorganisaties)
  • Dr. E.J.T. Verwey, gynaecoloog, LUMC Leiden